اپلیکیشن پزشکی نبض

اپلیکیشن نبض به عنوان دستیاری برای تمامی مردم خصوصا سالمندان است.به کمک سخت افزار ،نبض فرد گرفته شده و در این اپلیکیشن به کمک نمودار نمایش داده می شود و به صورت پرونده ای پزشکی در اپلیکیشن ذخیره می شود و در هر لحظه قابل دسترسی می باشد.

راه های ارتباطی