اپلیکیشن کنترل قفل هوشمند از طریق تلفن همراه

امروزه با پیشرفت فنّاوری و علوم برنامه نویسی میتوان به کمک اپلیکیشن های مناسب مدیریت امور
را بر عهده گرفت. در دنیای جدید قفل های هوشمند دارای اهمیت بسیار ویژه ای می باشند که برای
راحتی و دقت در باز و بسته بودن در و اطمینان از آن استفاده می شود. در بسیاری از کشورها، دیگر
قفل های مکانیکی به طور کامل منسوخ شده و استفاده از قفل های هوشمند رواج بیشتری پیداکرده
است. در کشور ما نیز این روند آغاز شده و در کلان شهرها این مورد در بسیاری از موارد استفاده شده
است.

راه های ارتباطی